Product was successfully added to your shopping cart.
600 257 421
0przedmiotów

Nie masz przedmiotów w koszyku

Polityka prywatnościSklep Pryme.io z uwagi na dążenie do zapewnienia najwyższych standardów działania oraz przywiązywanie szczególnej wagi do prywatności Użytkowników, ustanawia niniejszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania oraz ochrony Danych Osobowych, przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisów.
Kwestię bezpieczeństwa Danych Osobowych traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasz Serwis przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, jak również dokonujemy kontroli naszych sposobów gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym Danych Osobowych. Dostęp do Danych Osobowych powierzamy tylko i wyłącznie tym z pracowników i osób, które musza mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać zgodnie z zasadami niniejszej Polityki.
I. [DEFINICJE]

 

I.1. Dane Osobowe - oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez Użytkowników, a zbierane za pośrednictwem Serwisu oraz przetwarzane przez Sklep Pryme.io;

 

I.2. Sklep Pryme.io - oznacza PRYME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 702, 00-844 Warszawa, NIP 5272752722, REGON 363179880

 

I.3. Polityka - oznacza niniejszą politykę prywatności Serwisów;

 

I.4. Serwis - oznacza serwisy internetowe w domenie www.pryme.io oraz inne serwisy internetowe w domenach administrowanych przez Sklep Pryme.io;

 

I.5. Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997

roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1371);

 

I.6. Użytkownik - oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez przekazanie Danych Osobowych, z Serwisu.II. [ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH; ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH]

 

II.1. Administratorem Danych Osobowych jest PRYME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82 lok. 702, 00-844 Warszawa, NIP 5272752722, REGON 363179880;

 

II.2. Zbiór Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z art. 40 Ustawy, podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.III. [ZASADY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

III.1. Dla korzystania z Serwisu nie jest konieczne podawanie Danych Osobowych Użytkowników. Zakres przekazywanych Sklep Pryme.io danych nie będących Danymi Osobowymi podczas przeglądania Serwisu określa Polityka cookies

 

III.2. Korzystanie z niektórych zawartości Serwisu może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości Serwisu;

 

III.3. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez Sklep Pryme.io danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej

dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta;

 

III.4. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie III.3. Polityki przetwarzane będą w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tj. w sposób gwarantujący anonimowość;

 

III.5. Dane Osobowe zbierane w sposób określony w punkcie III.3. Polityki wykorzystywane będą wyłącznie w celach statycznych lub w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu;

 

III.6. Sklep Pryme.io prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu uzyskania określonych danych Użytkowników;

 

III.7. Partycypacja, jak i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie III.6. Polityki jest zawsze dobrowolne. Zbieranie danych, w tym zaś Danych Osobowych, poprzez działania wskazane w punkcie III.6. służyć może wyłącznie świadczeniu przez Sklep Pryme.io usług;

 

III.8. Dane Osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu art. 27 ust. 1 Ustawy.IV. [ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH]

 

IV.1. Sklep Pryme.io może prosić Użytkowników o podanie następujących Danych Osobowych:

i/ imienia i nazwiska;

ii/ adresu;

iii/ numeru telefonu;

iv/ adresu poczty elektronicznej;

v/ numeru rachunku bankowego.

Sklep Pryme.io może prosić Użytkowników o podanie indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

 

IV.2. Sklep Pryme.io przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia następujących usług:

 

i/ nawiązania, zmiany, rozwiązania, bądź realizacji składanych przez Użytkownika zamówień dokonywanych za pośrednictwem Serwisu;

ii/ zwrotu świadczenia w przypadku zwrotu towaru, bądź reklamacji,

iii/ przesyłania przez Sklep Pryme.io informacji marketingowych, takich jak np. promocje, oferty, bądź inne informacje o produktach Sklepu Pryme.io (Newsletter), zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).V. [PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

V.1. Korzystanie z Serwisu wiązać się może z koniecznością przekazywania lub udostępniania Danych Osobowych podmiotom trzecim. Przekazywanie lub udostępnianie Danych Osobowych Użytkownika może nastąpić:

i/po uprzedniej zgodzie Użytkownika;

ii/w przypadku realizacji przez Sklep Pryme.io przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

V.2. Przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi wiąże się z przetwarzaniem Danych Osobowych przez innego administratora zgodnie zastosowana przez niego polityką poufności;

 

V.3. Przekazywanie i udostępniania Danych Osowych maże nastąpić także poza Europejski Obszar Gospodarczy.VI. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 

VI.1. Przetwarzanie Danych Osobowych następuje po uprzedniej zgodzie Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa upoważniają Sklep Pryme.io do przetwarzania Danych Osobowych;

 

VI.2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych Osobowych następuje poprzez wypełnienie bądź zaznaczenie właściwego pola formularza w trakcie procedury rejestracyjnej bądź innej procedury dostępnej za pośrednictwem Serwisu.

 

VII. [PRAWA UŻYTKOWNIKA]

 

VII.1. Użytkownikowi, w każdy czasie, przysługuje prawo do wglądu w treści jego Danych Osobowych oraz do ich bieżącej aktualizacji i poprawiania;

 

VII.2. Zmiana Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością dokonania przez Użytkownika ich aktualizacji. Brak modyfikacji Danych Osobowych pomimo ich zmiany skutkować może niewłaściwym świadczeniem przez Sklep Pryme.io, a także skutkować może koniecznością zaprzestania przez Sklep Pryme.io świadczenia usług.VIII. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH]

 

VIII.1. Sklep Pryme.io zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności Danych Osobowych;

 

VIII.2. Sklep Pryme.io, w szczególności, wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na Sklepie Pryme.io  jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym z Ustawy.

 

VIII.3. Dla bezpieczeństwa Użytkownika, należy pamiętać, iż wszelkie podane Dane Osobowe w celu rejestracji Użytkownika, jak i wszelkie hasła, powinny być w szczególności:

i/ wprowadzane w sposób uniemożliwiający ich odgadnięcie przez osoby trzecie;

ii/ zachowane w tajemnicy i nie przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim,

iii/ wprowadzane wyłącznie za pomocą zaufanych komputerów.

Użytkownik w celu zwiększenia bezpieczeństwa powinien zawsze wylogować się po zakończeniu czynności dokonywanych w Serwisie.IX. [KONTAKT]

 

IX.1. Użytkownik może w dowolnej chwili kontaktować się ze Sklepem Pryme.io w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania swoich Danych Osobowych;

 

IX.2. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestania przez Sklep Pryme.io świadczenia usług lub niewłaściwym ich realizowaniem;

 

IX.3. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych. Żądanie usunięcia w całości bądź w części swoich Danych Osobowych wiązać się może z koniecznością zaprzestania przez Sklep Pryme.io świadczenia usług;IX.4. Sklep pryme.io może odmówić usunięcia Danych Osobowych w przypadku:

i/ nieuregulowania przez Użytkownika wszystkich należności wobec Sklepu Pryme.io, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z dochodzeniem przez Sklep Pryme.io roszczeń pieniężnych;

ii/ naruszenia przez Użytkownika regulaminów Serwisu lub innych, wiążących Użytkownika, regulaminów, a także naruszenia przez Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie Danych Osobowych wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności Użytkownika;

 

IX.5. Wszelkie kontakty Użytkownika ze Sklepem Pryme.io podejmowane są za pośrednictwem:

i/ poczty e-mail pod adresem kontakt@pryme.io;

ii/ telefonu, pod numerem XXX XXX XXX

iii/ wiadomości fax, pod numerem nie mamy faksu.